Polityka prywatności

 

Informacje o Administratorze i przetwarzaniu przez niego danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dawid Wincierz – osoba fizyczna prowadząca działalność zgodnie z art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców z dn.  6 marca 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 646)

 

Administrator prowadzi serwis internetowy o-przewodnik.pl.

Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem  jest dobrowolne, ale jest również warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy i realizacji usług.

Pod akronimem RODO rozumieć należy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Użytkownikiem w myśl niniejszej Polityki Prywatności jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub w inny sposób korzystająca z usług wskazanych w Regulaminie.

Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Osoby odwiedzające mogą przeglądać Serwis bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

Cele oraz podstawy przetwarzania danych osobowych przez Administratora

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem.

Czas przetwarzania danych osobowych

Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia.

Uprawnienia Użytkownika

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii,  prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane kontaktowe Administratora

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail:  biuro@o-przewodnik.pl

Zasady zmiany w Polityce prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.